Tervetuloa uudet oppilaat! Helsingin Saksalaisessa koulussa voi

  • käyttää saksan kielen taitoaan joka päivä aidoissa tilanteissa saksankielisessä ympäristössä
  • opiskella pienissä ryhmissä kokeneiden saksan- ja suomenkielisten opettajien ohjauksessa
  • oppia kansainvälisessä ympäristössä saksan ja suomen lisäksi englantia, ruotsia, ranskaa, latinaa ja venäjää
  • saada tukea opiskeluun oppilashuoltoryhmältä (erityisopettajilta, kuraattorilta, koulupsykologilta, kouluterveydenhoitajalta, opinto-ohjaajilta)
  • leikkiä välitunneilla hyvin varustetulla koulun pihalla
  • nauttia koulun oman keittiön herkullisesta ruoasta
  • osallistua koulupäivän päätyttyä koulun tiloissa järjestettyyn ohjattuun iltapäivätoimintaan ja kerhoihin
  • harrastaa iltapäivisin musiikkia oman koulun Musiikkikoulussa
  • suorittaa suomalaisen peruskoulun oppimäärän, jatkaa ysiluokan jälkeen opintoja oman koulun lukiossa ja valmistautua DIA-päättökokeeseen (Deutsches Internationales Abitur)
  • opiskella koulussa, jossa oppilailla on hyvä olla.

Meidän koulussa voit opiskella viihtyisissä ja ajanmukaisissa tiloissa Helsingin ydinkeskustassa. Koulu on valtionapua saava yksityiskoulu. Lukukausimaksu on 336,50 €.

HUOM! Oppilaaksi oton edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (perusopetuslaki).
Koska Helsingin Saksalainen koulu ei ole Helsingin kaupungin koulu vaan yksityiskoulu, ei oppilaillamme ole mahdollisuutta saada Helsingin kaupungin koulumatka-avustusta.

Pääsyvaatimukset

Aufnahme

Suomenkielinen luokka 1B

Suomenkieliselle luokalle voivat hakeutua lapset, joiden ei tarvitse osata yhtään saksaa. Oppilaat valitaan tälle luokalle soveltuvuuskokeiden perusteella. Kokeet järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa. Hakea voivat suomea äidinkielenään puhuvat lapset, jotka täyttävät koulunaloitusvuonna vähintään 7 vuotta.

Pääsykokeessa arvioidaan hakijan äidinkielellisiä valmiuksia ja ongelmanratkaisutaitoa. Oppilaat valitaan saadun kokonaispistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä. Mikäli viimeiselle oppilaspaikalle tulevia on samalla pistemäärällä useampia, valitaan oppilaaksi ensisijaisesti sisaruslapsi ja sen jälkeen ratkaisee arpa.

Saksankieliset luokat 1A & 1C

Saksankielisen linjan 1. luokan oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Hakijoiden pitää täyttää koulunaloitusvuonna vähintään 7 vuotta, ja heidän täytyy olla käynyt esikoulu. Soveltuvuuskokeen arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota oppilaan saksan kielen taitoon. Hakijan tulee saavuttaa kokeessa ennalta määritelty vähimmäispistemäärä. Mikäli sen saavuttaneita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan saadun tuloksen perusteella paremmuusjärjestyksessä. Jos viimeiselle oppilaspaikalle tulevia on samalla pistemäärällä useampia, valitaan oppilaaksi ensisijaisesti sisaruslapsi ja sen jälkeen ratkaisee arpa.

Hakeminen luokille 2–11

Luokille 2–11 voivat hakeutua saksankielisessä maassa koulua käyneet tai muuten saksaa äidinkielen tasoisesti osaavat lapset ja nuoret. Koulu ottaa oppilaat ja opiskelijat yleensä vastaan lukuvuoden alussa.

Pääsy suomenkielisille luokille edellyttää äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa sekä kyseistä luokka-astetta vastaavaa saksan kielen taitoa.

Niin suomen- kuin saksankielisille luokille hakevien oppilaiden pitää osoittaa kielitaidon lisäksi, että he hallitsevat muidenkin aineiden sisällöt luokka-astetta vastaavalla tasolla.

Lisätietoa vuotuisiin hakuaikoihin saa täältä. Kutsut henkilökohtaiseen keskusteluun ja mahdollisiin valintakokeisiin lähetetään maaliskuussa. Keskusteluaikoja ja mahdollisia koeaikoja jaetaan huhtikuussa. Tietoa tarkemmista päivämääristä on täällä.

Mikäli luokilla on vielä vapaita oppilaspaikkoja, voidaan lisäkoe järjestää elokuussa.

Koulun johto päättää oppilaaksiotosta saatujen asiakirjojen, mahdollisten koetulosten sekä henkilökohtaisten keskustelujen perusteella.