Oppimisen tuki DSHOppimisen tuki 

Oppimisen tuki on osa laadukasta perusopetusta. Oppilaalla on oikeus saada tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. Helsingin Saksalaisen koulun keskeisiä pedagogisia tukikeinoja ovat yhteis- ja samanaikaisopettajuus, koulunkäynnin ohjaajan tuki, opetuksen eriyttäminen, ryhmämuotoiset tukitunnit saksassa ja matematiikassa, tukiopetus sekä osa-aikainen erityisopetus. Tuki on yleistä tai tehostettua ja viimeistään jälkimmäisessä vaiheessa oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma.

Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuollon toiminta on kuvattu tarkemmin Helsingin Saksalaisen koulun peruskoulun opetussuunnitelman yleisessa osassa. 

Saksan kielen oppimisen tuesta löydätte lisätietoja näistä linkeistä:  

Saksan kielen oppimisen tuki alakoulussa 

Saksan kielen oppimisen tuki yläkoulussa 

Saksantaidon edistäminen koulun ulkopuolella  

Osa-aikainen erityisopetus 

Koulussa työskentelee kolme erityisopettajaa. Oppilaat työskentelevät erityisopettajan kanssa joko luokassa oppitunneilla, yksilöllisesti tai pienryhmässä. Erityisopettajan tuki voi olla joko tilapäistä tai jatkuvampaa. Erityisopettajat tukevat oppilaita mm. oppimisessa, opiskelutaitojen kartuttamisessa sekä tarkkaavuuden vaikeuksissa. Erityisopettajat arvioivat myös oppilaiden matemaattisia sekä lukemisen ja kirjoittamisen taitoja erilaisin testein. Erityisopettajat koordinoivat koulussamme tukiopetuksen järjestämistä.  

Ryhmätukitunnit (työpajat) saksassa ja matematiikassa 

Oppiaineiden työpajat ovat ensimmäisiä tukimuotoja, joita oppilaalle tarjotaan.   

Matematiikan työpajat vuosiluokille 5.–9. järjestetään säännöllisesti vuosiluokittain, ja työpajaa pitää joku koulumme matematiikan opettajista. Tunnit on merkitty lukujärjestykseen. Aloitteen osallistumisesta voi tehdä aineenopettaja, oppilas tai huoltaja. 

Saksan kielen työpajat  

Vaikeudet eri aineissa johtuvat usein siitä, että saksan kielen kanssa on ongelmia. Saksan kielen työpajassa keskitytään saksan perustietojen ja taitojen kertaamiseen ja syventämiseen sekä erityisesti sanaston harjoittelemiseen ja laajentamiseen. Lisäksi kerrataan ja harjoitellaan oppilaan yksilöllisen tarpeen mukaan kieliopin perusteita ja käydään läpi tyypillisiä oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheitä. Kielipajat ovat avoinna kaikille niistä kiinnostuneille yläkoululaisille. Myös lukiolaiset ovat tervetulleita. Saksan opettajat päättävät tarvittaessa ryhmäkoosta ja siitä, ketkä voivat osallistua. Osallistuminen kielipajaan on sille varatulla aikajaksolla aina sitovaa. Tunnit on merkitty lukujärjestykseen. 

Yksilöllinen tukiopetus 

Saksalainen koulu järjestää tarvittaessa perusopetuksen oppilaille yksilöllistä tukiopetusta. Tuki on lähtökohtaisesti luonteeltaan tilapäistä. Tukiopetusta antaa joko oppilaan oma opettaja tai koulun järjestämä tukiopettaja. Tukiopetus on oppilaalle maksutonta. Tukiopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia tai oppilaat, joilla on jostakin muusta syystä tilapäisen tuen tarvetta jossakin oppiaineessa ja jotka ovat vaarassa saada todistukseen heikon arvosanan (5). 

Tukiopetus ei ole läksyjen tekemiseen varattua aikaa, lisäharjoittelua kokeeseen tai omien lomien aiheuttamien oppimisaukkojen paikkaamista varten. Aineenopettaja arvioi tukiopetuksen tarpeen erityisopettajan kanssa. Oppilaalla on velvollisuus osallistua hänelle järjestettyyn yksilölliseen tukiopetukseen. 

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta tarvittaessa myös oppilas tai huoltaja voi olla yhteydessä aineenopettajaan tukiopetuksen saamiseksi.