Oppilashuolto sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukiOppilashuolto sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilashuoltotyö

Oppilaiden hyvästä oppimisesta, hyvinvoinnista ja psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä huolehtiva oppilas- ja opiskelijahuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää työtä järjestävät erilliset alakoulun, yläkoulun ja lukion ryhmät. Ne ja opiskeluhuoltotyötä ohjaava, suunnitteleva sekä arvioiva ohjausryhmä toimivat tiiviissä yhteistyössä vanhempien ja oppilaiden kanssa. Yksilöllinen opiskeluhuoltotyö tapahtuu asiantuntijaryhmissä, jotka kootaan tapauskohtaisesti. Opiskeluhuoltotyö on kaikkien koulussa työskentelevien yhteistä työtä.

Opiskeluhuollon moniammatillisilla toimijoilla: koulupsykologilla, koulukuraattorilla, erityisopettajilla sekä kouluterveydenhoitajalla ja lääkärillä on käytössään yhteiset toimitilat koulun omassa opiskeluhuoltokeskuksessa Voimatalossa. Heidän lisäkseen oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmiin kuuluu opinto-ohjaaja, alakoulun johtaja, yläkoulun ja lukion koordinaattorit sekä suomalainen vararehtori.

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoito on kunnan järjestämää palvelua, joka tukee ja seuraa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Lääkäri ja terveydenhoitaja suorittavat eri luokka-asteilla määräaikaistarkastuksia, joissa arvioidaan kasvua ja kehitystä sekä kannustetaan nuorta ottamaan vastuuta omasta terveydestään.

Terveydenhoitaja osallistuu koulun terveyskasvatukseen, jonka tärkeitä aihepiirejä ovat:

 • ehkäisevä päihdekasvatus
 • ihmissuhde- ja seksuaalikasvatus
 • ravinto ja lepo ym.
 • koulukiusaaminen ja sen ehkäisy

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Hänen työnsä on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista.

Koulukuraattorin puoleen voi kääntyä, jos on esimerkiksi

 • koulunkäyntivaikeuksia (ongelmia koulutyössä tai kaverisuhteissa)
 • vaikeuksia vapaa-aikana (kavereiden kanssa, harrastuksissa) tai ongelmia kotona (riitaa, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia)
 • henkilökohtaisia ongelmia (yksinäisyyttä, masennusta)
 • kasvatuksellisia ongelmia

Koulupsykologi

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö koulussa. Hänen puoleensa voi kääntyä mm. seuraavissa asioissa:

 • Oppilaalla esiintyy keskittymis- tai motivaatiovaikeuksia
 • Oppilaalla on elämäntilanteeseen tai tulevaisuudensuunnitteluun liittyviä huolia
 • Oppilas kokee ahdistuneisuutta tai tuntee itsensä masentuneeksi
 • Oppilaalla on opiskeluun liittyviä huolia tai vaikeuksia
 • Oppilaalla esiintyy nukkumisvaikeuksia
 • Kriisitilanteissa

Oppimisen pedagoginen tuki

Keskeisiä pedagogisia tukimuotoja ovat oppilaalle tarjottava yleinen ja tehostettu tuki. Tärkeimmät tukikeinot ovat opetuksen eriyttäminen, yksilöllinen tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus sekä oppilaalle laadittava oma oppimissuunnitelma, jonka laatimiseen osallistuvat oppilaan ohella erityisopettaja, luokanvalvoja ja vanhemmat.

Koulussa on suomalainen ja saksalainen laaja-alainen erityisopettaja. Oppilaat työskentelevät erityisopettajan kanssa joko joillakin oppitunneilla, yksilöllisesti tai pienryhmässä. Tukiopetusta annetaan oppilaalle, jolla on erilaisista syistä johtuvia vaikeuksia opiskelussa. Sen järjestämistä koordinoi tukiopetuksen yhteyshenkilö.

Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuollon toiminta on kuvattu tarkemmin Helsingin Saksalaisen koulun peruskoulun opetussuunnitelman yleisessa osassa sekä dokumentissa Tukimahdollisuudet.

Ainetuvat

Ainetupia järjestetään lukuvuonna 2017/2018 matematiikassa ja saksan kielessä, ja ne on suunnattu 6. ja 7. luokkien oppilaille.  Ainetuvassa on tarkoitus kerran viikossa käydä läpi kyseisten aineiden perusteita ja syventää osaamista. Ainetupatoimintaa tarjotaan ensisijaisena tukikeinona ennen kuin tukiopetusta annetaan – poikkeuksena oppilaat, joille aineenopettaja tai erityisopettaja nimenomaisesti suosittelee tukiopetusta. Ainetupa on lähtökohtaisesti avoin kaikille kiinnostuneille 6. ja 7. luokkien oppilaille, ja ainetupa järjestetään, mikäli määräaikaan mennessä ilmoittautuneita on vähintään kymmenen. Mikäli ainetupaan tulee runsaasti ilmoittautumisia, jää aineenopettajien päätettäväksi, kenellä ensisijaisesti on oikeus osallistua kyseiseen ainetupaan. Ilmoittautua voi vain yhteen ainetupaan kerrallaan, sillä muuten työtaakka voi muodostua oppilaille liian suureksi. Ainetupaopetusta järjestetään jaksoissa, jotka kestävät aina lomasta lomaan, ja ilmoittautuminen kulloisellekin jaksolle on sitova. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta sille opettajalle, joka kyseisetä ainetupaa pitää. Lukuvuonna 2017/2018 matematiikan ainetuvassa opettajana toimii Florian Berger ja saksan ainetuvassa Eva Kemp. 


Tukiopetus Helsingin Saksalaisessa koulussa lukuvuonna 2018-2019

Saksalainen koulu järjestää tarvittaessa oppilailleen tukiopetusta, joka pidetään yleensä kouluajan ulkopuolella. Tukiopetusta antaa joko oppilaan oma opettaja tai koulun järjestämä tukiopettaja. Tukiopetus on oppilaalle maksutonta. Tukiopetus ei ole läksyjen tekemiseen varattua aikaa, lisäharjoittelua kokeeseen tai omien lomien aiheuttamien oppimisaukkojen paikkaamista varten. Aineenopettaja arvioi tukiopetuksen tarpeen oppilaan ja erityisopettajan kanssa.

Tukiopetusta voivat saada esimerkiksi

 • peruskoulun vieraskieliset oppilaat, jotka ovat muuttaneet Suomeen viimeisten kuuden vuoden aikana
 • peruskoulun oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia
 • peruskoulun oppilaat, joilla on jostakin muusta syystä tilapäisen tuen tarvetta jossakin oppiaineessa ja jotka ovat vaarassa saada todistukseen heikon arvosanan (5).

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta sen voi tehdä myös oppilas tai huoltaja. Tukiopetuksen tarpeesta ilmoitetaan alta löytyvällä kaavakkeella ja kaavake palautetaan koordinaattori Hannele Luomalle osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Tukiopetus pyritään järjestämään mahdollisimman pian. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaalla on velvollisuus osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen. Tukiopetustunti on oppitunnin mittainen (45min). Tukiopetuksesta ei saa jäädä pois ilmoittamatta siitä etukäteen riittävän ajoissa suoraan tukiopettajalle. Muissa kuin sairaustapauksissa poissaolosta on ilmoitettava viimeistään edellisenä päivänä.

Tukiopetuskaavake