Kieliohjelmakoulun oppilaat opiskelevat saksaa äidinkielenä (saksalainen linja) tai vieraana kielenä (suomalais-saksalainen linja), jonka tuntimäärät ovat tavallista A1-kieltä huomattavasti suuremmat. Vastaavasti suomen kieltä opiskellaan äidinkielenä tai vieraana kielenä.

Muut opiskeltavat kielet ovat 

  • kaikille yhteinen englanti (A-kieli), joka aloitetaan saksalaisella linjalla 3. luokalla ja suomalais-saksalaisella linjalla 4. luokalla
  • ruotsin kieli suomalaisille oppilaille ja ranska muille 6. luokalta (B1-kieli)  
  • valinnaisena kielenä latina 8. luokalta (B2-kieli) 
  • lukiossa oppilaat voivat aloittaa uutena kielenä ranskan tai venäjän (B3-kieli)

Kielitutkinnot

Koulun oppilaat voivat suorittaa seuraavia kielitutkintoja:
  • saksan kielessä Deutsches Sprachdiplom 8. luokalla.
  • ranskan kielessä Delf scolaire -tutkinto lukion 1. tai 3. luokalla
  • englannin kielessä Cambridge Certificate (CAE) sekä Certilingua-kielidiplomi lukiossa
  • latinan kielessä Latinum-tutkinto lukion 2. luokalla

Muun äidinkielen ja kotikielen opetus

Koulussa toimii alaluokilla ruotsia äidinkielenään puhuville oppilaille tarkoitettu kielitaitoa ylläpitävä ruotsin kielen kerho. Tämän lisäksi pyritään oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin saksa tai suomi, järjestämään oman äidinkielen tai kotikielen opetusta, mikäli ryhmään ilmoittautuu riittävä määrä osallistujia (vähintään 4 oppilasta). Tällä hetkellä kotikielen opetusta annetaan venäjän kielessä.

Saksan kielidiplomi eli "das Deutsche Sprachdiplom"

Helsingin Saksalaisessa koulussa järjestetään joka kevät saksan kielidiplomi -koe (taso I). Saksan kielidiplomi on Saksan opetusministerikonferenssin alainen kielitutkinto. Koetasoja on kaksi: taitotaso B1 (DSD I) ja taitotaso B2/C1 (DSD II). Kumpikin koe koostuu neljästä osiosta, jotka ovat kirjallinen tekstin tuottaminen, kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen sekä suullinen koe. 

Kaikki Helsingin Saksalaisen koulun oppilaat, joiden äidinkieli ei ole saksa, suorittavat DSD I -tason kielikokeen; kyseisen kokeen läpäiseminen on edellytys sille, että oppilas voi jatkaa opintojaan Helsingin Saksalaisen koulun lukiossa. Koe suoritetaan 8. luokalla, ja se on kaksipäiväinen. Toisena päivänä suoritetaan kirjallinen osio ja toisena suullinen osio. Suullinen koe kestää 15 minuuttia. Kaksihenkisessä koelautakunnassa on yleensä mukana koetilaisuutta johtava saksa vieraana kielenä -aineryhmän vastaava opettaja sekä 8.  luokan saksan opettaja, joka pitää kokeen. 

DSD II -tasoista kielikoetta edellytetään puolestaan niiltä, jotka haluavat hakeutua saksalaiseen yliopistoon. Helsingin Saksalaisen koulun opiskelijat suorittavat lukion päättötutkintona Reifeprüfung-tutkinnon, ja se on riittävä näyttö saksan kielen taidosta. Heidän ei tarvitse suorittaa kielikoetta erikseen.

Suomalaiset opiskelijat, jotka eivät käy Helsingin Saksalaista koulua, voivat suorittaa DSD II -tason kielikokeen erikseen nimetyissä DSD-kouluissa. Ehtona on kuitenkin, että suorittajan tulee olla kyseisen DSD-koulun opiskelija. 

DSD II -koevaihe koostuu yksipäiväisestä kirjallisesta kokeesta sekä toisena päivänä suoritettavasta suullisesta kokeesta. Suullinen koe kestää 20 minuuttia. Koelautakunnassa on yleensä mukana koetta johtava saksan kielen aineneuvoja, kokeen pitävä saksan kielen opettaja sekä yksi muu opettaja, joka pitää pöytäkirjaa. 

Lisätietoja antavat sekä Saksa vieraana kielenä -aineryhmän vastaava opettaja että saksan kielen aineneuvoja. Lisätietoja voi myöskin pyytää Saksan ulkomaankoulujen keskusvirastosta.