KieliohjelmaKoulun oppilaat opiskelevat saksaa äidinkielenä (saksankielinen linja) tai vieraana kielenä (suomenkielinen linja), jonka tuntimäärät ovat tavallista A1-kieltä huomattavasti suuremmat. Vastaavasti suomen kieltä opiskellaan äidinkielenä tai vieraana kielenä.

Saksa suomenkielisen linjan alaluokilla

Hakeutuessaan Saksalaisen koulun suomenkieliselle linjalle lasten ei tarvitse osata saksaa. Saksan opetus alkaa nollasta ja seuraa kielen oppimisen uusinta tutkimustietoa.

Kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana opetus tapahtuu ensisijaisesti pienryhmissä hyödyntäen leikillistä oppimista ja intensiivistä kielellistä työskentelyä. Kohdekielisten pelien, leikkien laulujen ja videokuvien ohella lapset tutustuvat saksan kieleen myös digimedian, kuten sovellusten ja verkko-ohjelmien, avulla. Koska lapset ovat saksalais-suomalaisessa kieliympäristössä myös ohjatussa iltapäivätoiminnassa, kielen oppimisvauhti on hyvinkin nopeaa.

Ensimmäisenä lukuvuonna lapset oppivat kielikylvyssä matkimalla leikin varjolla ja yhdistämällä sanoja kuviin. Jo ensimmäisten viikkojen kuluessa he osaavat esittää toinen toisilleen yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata niihin. Samalla tavoin kuin lapsi oppii ensimmäistä kieltään, pienet oppilaat matkivat ja käyttävät yksinkertaisten lauseiden rinnalla myös kieliopillisesti monimutkaisia rakenteita sen kummemmin asiaa ajattelematta. Opettaja tukee lapsia alkuvaiheessa, kannustaa heitä toistamaan perässä, auttaa, jos sana ei muistu mieleen tai lauserakenne on hatara, ja toistaa korjaten. Tässä vaiheessa ei puhuta oikeasta tai väärästä, vaan kehutaan jokaista yritystä ilmaista asioita kohdekielellä.

Toisella luokalla lapset aloittavat alakoulun oppikirjalla Die Deutschprofis, jota käytetään 3. luokan loppuun ja joka johtaa A1-tasolle. Jokaisen luvun jälkeen opettaja tarkistaa, ovatko kaikki lapset omaksuneet oppisisällön. Jälkeenpäinkin on helppo opetella se, mikä jäi oppimatta, ja varhaisessa vaiheessa havaitut aukot on opettajan tuella helppo paikata.

Kolmannen luokan lopussa järjestetään A1-tason kielitaidon mittaus, jonka pitää opettaja ja joka on Saksan ulkomaankoulujen keskusyksikön ZfA:n laatima. Siinä testataan lukemisen, puhumisen, kirjoittamisen ja kuuntelemisen taidot.

Neljännellä ja viidennellä luokalla lapsia valmistellaan Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen seuraava tasoa varten. Toiminnallinen ja vuorovaikutteinen Die Deutschprofis -oppikirja on oppilaiden käytössä viidennelle luokalle saakka. Kun kirja on käyty loppuun, järjestetään A2-tason kielitaidon mittaus.

Alakoulussa saksan kielitaidon kehittymiselle tärkeässä roolissa on valmistautuminen saksankieliseen aineopetukseen. Jo ensimmäisellä luokalla musiikin opetus on saksaksi. Kolmannelta luokalta lähtien saksaksi opetetaan yhden viikkotunnin verran ympäristöoppia ja kuvataidetta. Lisäksi luokkien 1 ja 2 käsitöitä opetetaan luokkarajat ylittäen kaksikielisesti tai saksaksi. Liikuntatunnit ovat kolmosluokilla kaksikieliset ja neljänneltä luokalta alkaen saksankieliset.

Neljänneltä luokalta lähtien matematiikkaa opettavat yhteisesti suomenkielinen ja saksankielinen opettaja. Lapset valmentautuvat kielitietoisessa yhteisopetuksessa yläkoulun saksankieliseen aineopetukseen. Samalla kun he oppivat aineen sisältöjä, heidän kielitaitonsa karttuu, kun he jatkuvasti ja pikkuhiljaa oppivat lisää alan sanastoa ja kieltä eivätkä joudu puhtaasti saksankielisen matematiikanopetuksen puristuksiin.

Viidennellä luokalla saksan opetuksen lisäksi myös kuvataidetta ja matematiikkaa opetetaan saksaksi. Matematiikassa tukena on vielä suomenkielinen opettaja. Maantiedossa ja biologiassa otetaan käyttöön saksankielistä sanastoa ja tehdään lisäksi muutama projekti saksaksi. Viidennen luokan oppilaille on myös tarjolla yksi saksankielinen valinnaisaine.

Oppilaiden saksantaito kartuttaa huomattavasti kaksiviikkoinen oppilasvaihto Saksassa. Viidesluokkalaiset viettävät kaksi viikkoa Saksassa, asuvat isäntäperheen luona ja käyvät vaihto-oppilaskaverinsa kanssa tämän koulua. Vastavuoroisesti saksalaisen isäntäperheen lapset vierailevat Suomessa vaihto-oppilaskaverinsa perheessä ja koulussa.

Mainittujen oppimistavoitteiden saavuttamisessa tärkeimpiä asioita ovat lasten motivaatio ja kielenoppimisen ilo. Aine- ja luokkarajat ylittävä oppiminen ja projektikeskeinen työskentely on ankkuroitu opetussuunnitemaan. Helsingin Saksalaisen koulun kielisuunnitelmaa evaluoidaan ja sopeutetaan jatkuvasti kielen oppimisen uusimpaan tutkimustietoon.

Muut opiskeltavat kielet

  • kaikille yhteinen englanti (A-kieli), joka aloitetaan saksankielisellä linjalla 3. luokalla ja suomenkielisellä linjalla 4. luokalla
  • ruotsin kieli suomalaisille oppilaille ja ranska muille 6. luokalta (B1-kieli)  
  • valinnaisena kielenä latina 8. luokalta (B2-kieli) 
  • lukiossa oppilaat voivat aloittaa uutena kielenä ranskan tai venäjän (B3-kieli)

Kielitutkinnot

Koulun oppilaat voivat suorittaa seuraavia kielitutkintoja:
  • saksan kielessä Deutsches Sprachdiplom 8. luokalla.
  • ranskan kielessä Delf-tutkinto lukion 1. tai 3. luokalla (tasot A2, B1 ja B2)
  • englannin kielessä Cambridge Certificate (CAE) sekä Certilingua-kielidiplomi lukiossa
  • latinan kielessä Latinum-tutkinto lukion 2. luokalla

Kotikielet Helsingin Saksalaisessa koulussa

Koulussamme opetetaan lukuvuonna 2020 - 2021 englantia ja venäjää kotikielenä. Perusopetusta täydentävänä opetuksena omaa äidinkieltään voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.  Opetuksen tarkoituksena on joko oman äidinkielen opiskelu tai ulkomailla hankitun äidinkielen tasoisen kielitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen. Kotikielen ryhmässä on oppilaita eri luokka-asteilta. Uudet kotikielistä kiinnostuneet oppilaat voivat olla yhteydessä yläkoulun koordinaattoriin Asta Varjokallioon (asta.varjokallio(at)dsh.fi). Pyrimme aloittamaan opetuksen uusissa kielissä, jos kiinnostuneita on riittävästi. 

Saksan kielidiplomi "Deutsches Sprachdiplom"

Helsingin Saksalaisessa koulussa järjestetään joka kevät saksan kielidiplomi -koe (taso I). Saksan kielidiplomi on Saksan opetusministerikonferenssin alainen kielitutkinto. Koetasoja on kaksi: taitotaso B1 (DSD I) ja taitotaso B2/C1 (DSD II). Kumpikin koe koostuu neljästä osiosta, jotka ovat kirjallinen tekstin tuottaminen, kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen sekä suullinen koe. 

Kaikki Helsingin Saksalaisen koulun oppilaat, joiden äidinkieli ei ole saksa, suorittavat DSD I -tason kielikokeen; kyseisen kokeen läpäiseminen on edellytys sille, että oppilas voi jatkaa opintojaan Helsingin Saksalaisen koulun lukiossa. Koe suoritetaan 8. luokalla, ja se on kaksipäiväinen. Toisena päivänä suoritetaan kirjallinen osio ja toisena suullinen osio. Suullinen koe kestää 15 minuuttia. Kaksihenkisessä koelautakunnassa on yleensä mukana koetilaisuutta johtava saksa vieraana kielenä -aineryhmän vastaava opettaja sekä 8.  luokan saksan opettaja, joka pitää kokeen. 

DSD II -tasoista kielikoetta edellytetään puolestaan niiltä, jotka haluavat hakeutua saksalaiseen yliopistoon. Helsingin Saksalaisen koulun opiskelijat suorittavat lukion päättötutkintona Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon (DIA), ja se on riittävä näyttö saksan kielen taidosta. Heidän ei tarvitse suorittaa kielikoetta erikseen.

Suomalaiset opiskelijat, jotka eivät käy Helsingin Saksalaista koulua, voivat suorittaa DSD II -tason kielikokeen erikseen nimetyissä DSD-kouluissa. Ehtona on kuitenkin, että suorittajan tulee olla kyseisen DSD-koulun opiskelija. 

DSD II -koevaihe koostuu yksipäiväisestä kirjallisesta kokeesta sekä toisena päivänä suoritettavasta suullisesta kokeesta. Suullinen koe kestää 20 minuuttia. Koelautakunnassa on yleensä mukana koetta johtava saksan kielen aineneuvoja, kokeen pitävä saksan kielen opettaja sekä yksi muu opettaja, joka pitää pöytäkirjaa. 

Lisätietoja antavat sekä Saksa vieraana kielenä -aineryhmän vastaava opettaja että saksan kielen aineneuvoja. Lisätietoja voi myöskin pyytää Saksan ulkomaankoulujen keskusvirastosta.